Báo cáo kết quả hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

384
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG                               Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
        Số:  20 /BC-HBT                                           Đà Nẵng, ngày  09 tháng 7 năm 2015

                                                      BÁO CÁO

                                                                                              Kết quả hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm
                                                                                              và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
          I. Kết quả hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2015
                Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, là năm tình hình kinh tế xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác vận động tài trợ của Hội. Bám vào chương trình mục tiêu của Hội đề ra năm 2015, ngay từ đầu năm Thành Hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội triển khai và thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội 6 tháng đầu năm 2015 đạt 1 số kết quả sau:
          1. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
          – HĐTV Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư có Nghị quyết số 11/NQ-HĐTV ngày 26 tháng 1 năm 2015 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 cho Bệnh viện Ung thư.
          + Chỉ tiêu giường bệnh 400 giường.
          + Chỉ tiêu nguồn nhân lực 1,2 CBNV/1 giường bệnh
          + Tổng doanh thu: 124.508.000.000 đồng.
          + Hội hỗ trợ kinh phí 50.000.000 đồng/giường bệnh = 20 tỷ đồng.
          –  Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 25 tháng 5 năm 2015 về việc phê duyệt quyết toán năm 2014 về quản lý Bệnh viện, Hội đồng Thành viên giao Giám đốc Bệnh viện Ung thư chỉ đạo các bộ phận chức năng cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vướng mắc, tồn tại để đưa hoạt động của Bệnh viện có hiệu quả hơn.
          – Bệnh viện Ung thư căn cứ chỉ tiêu kế hoạch giao đến nay đã triển khai thực hiện chỉ tiêu sử dụng giường bệnh đạt 80%, chỉ tiêu lao động 1,2/giường bệnh. Đã tổ chức khám chữa bệnh cho 14.659 bệnh nhân, có 4.426 bệnh nhân điều trị nội trú. Doanh thu khám chữa bệnh 67.805.864.561 đồng, so với kế hoạch đạt 54,45%, BHYT thanh toán 47.571.435.539 đồng, thu viện phí 19.319.763.257 đồng. Đề nghị Thành Hội tài trợ viện phí cho 845 lượt bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư chữa trị tại Bệnh viện Ung thư BHYT không thanh toán số tiền 914.665.765 đồng. Bệnh viện Ung thư đăng cai tổ chức Hội nghị Ung thư toàn quốc thành công tốt đẹp.
          – Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Ung thư đã tổ chức khám tầm soát ung thư vú cho 957 phụ nữ nghèo phường An Khê.
          – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thẩm định quyết toán năm 2014, thẩm định và đề nghị Thành Hội tài trợ kinh phí khám chữa bệnh BHYT không thanh toán 6 tháng/2015 cho 845 lượt bệnh nhân nghèo, số tiền 914.665.765  đồng, gồm tỉnh Quảng Nam và các tỉnh khác 279 lượt bệnh nhân người nghèo, số tiền 335.859.673 đồng, thành phố Đà Nẵng 566 lượt bệnh nhân nghèo, số tiền: 578.806.092 đồng, (1)
            – Tiếp nhận tài trợ bếp cháo từ thiện bằng tiền và hiện vật có giá trị 250.982.000 đồng. Trong đó bằng tiền 23.411.000 đồng.
          – Đã tổ chức phát 109.661 xuất cháo miễn phí phục vụ bệnh nhân, có 522 lượt người vào ở nhà lưu trú thân nhân bệnh nhân.
2. Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
– Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư đã hoàn thành quyết toán 17 gói thầu trang thiết bị y tế quyết toán chi phí Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư.
3. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ
– Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ giao chỉ tiêu kế hoạch cho Bệnh viện Phụ nữ năm 2015: chỉ tiêu 50 giường bệnh, tổng doanh thu 34.270.000.000 đồng, tổng chi phí 27.930.000.000 đồng.
– Căn cứ kế hoạch năm 2015, Bệnh viện Phụ nữ đã triển khai thực hiện chỉ tiêu giường bệnh đạt 47,52%. Đã tổ chức khám chữa bệnh cho 13.700 lượt bệnh nhân, có 1.046 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Doanh thu khám chữa bệnh 14.146.500.000 đồng, so với kế hoạch đạt 41,27%.
– Thực hiện chỉ đạo của Thành Hội, Bệnh viện Phụ nữ triển khai kế hoạch khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, tử cung cho 563/700 phụ nữ nghèo. (2)
– Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ thẩm định báo cáo quyết toán năm 2014, thẩm định và đề nghị Thành Hội tài trợ viện phí cho 255 phụ nữ nghèo khám và chữa trị tại Bệnh viện Phụ nữ BHYT không thanh toán, số tiền 227.684.169 đồng. (3)
(1) Quận Hải Châu: 118 bệnh nhân, số tiền 116.221.559 đồng; Quận Thanh Khê 133 bệnh nhân, số tiền 169.406.222 đồng; Quận Liên Chiểu 127 bệnh nhân, số tiền 110. 315.348 đồng; Quận Cẩm Lệ 74 bệnh nhân, số tiền 85.167.899 đồng; Quận Sơn Trà 7 bệnh nhân, số tiền 9.083.766 đồng; Quận Ngũ Hành Sơn 20 bệnh nhân, số tiền 13.229.334 đồng; Huyện Hòa Vang 87 bệnh nhân, số tiền 75.381.964 đồng.
(2) Quận Hải Châu 57/60 chị; Quận Sơn Trà 93/120 chị; Quận Thanh Khê 67/100 chị; Quận Ngũ Hành Sơn 44/80 chị; Quận Cẩm Lệ 59/70 chị; Quận Liên Chiểu 126/150 chị; Huyện Hòa Vang 117/120 chị.
(3) Quận Cẩm Lệ 16 bệnh nhân, số tiền 8.098.677 đồng; Quận Hải Châu 70 bệnh nhân, số tiền 83.510.132 đồng; Huyện Hòa Vang 10 bệnh nhân, số tiền 20.482.454 đồng; Quận Liên Chiểu 38 bệnh nhân, số tiền 35.081.189 đồng; Quận Thanh Khê 40 bệnh nhân, số tiền 34.638.444 đồng; Quận Sơn Trà 53 bệnh nhân, số tiền 31.468.382 đồng; Quận Ngũ Hành Sơn 28 bệnh nhân, số tiền 14.404.891 đồng.
4. Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh
          – Thành Hội có Công văn số 24/HBT ngày 9/4/2015 về việc chỉ đạo Quận, Huyện Hội tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi, các Quận Huyện phối hợp ngành y tế tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh đã tổ chức 56 điểm khám có 20.524 em đến khám, qua khám phát hiện có 199 em bị bệnh tim bẩm sinh (4). Ban Chủ nhiệm chương trình làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức khám cho các em, có 137 em đến Bệnh viện Đà Nẵng để khám chỉ định phẫu thuật tim cho 15 em. Còn 62 em chưa đến khám, các Quận Huyện Hội vận động gia đình đưa các em đến Bệnh viện Đà Nẵng để khám chữa trị.
           Chương trình  đã lập trên 100 bộ hồ sơ vận động tài trợ, giúp cho 43 em phẫu thuật tim số tiền 1.926.000.000 đồng đạt 61,42% kế hoạch đề ra.
          5. Chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng
                – Thành Hội có Kế hoạch 01/KH-HBT ngày 11/3/2015 chỉ đạo các Quận Huyện Hội phối hợp với Bệnh viện Phụ nữ tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, tử cung cho 700 phụ nữ nghèo kinh phí 500.000.000 đồng. Đến nay đã tổ chức khám cho 563 phụ nữ nghèo, số tiền 412.250.000  đồng đạt 80,04%, còn 137 chị chưa đến khám, các Quận Huyện Hội tiếp tục vận động phụ nữ nghèo đến Bệnh viện Phụ nữ để khám vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
          – Thành Hội đi thăm và kiểm tra hỗ trợ chữa bệnh cho 20 phụ nữ và trẻ em nghèo bị các bệnh hiểm nghèo đang chữa trị tại các Bệnh viện số tiền 58.000.000 đồng.
          – Nhân dịp các ngày lễ, tết Thành Hội vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trực tiếp trao quà cho 480 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh có giá trị 240.000.000 đồng.
          6. Chương trình giúp Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới
– Năm 2015 Thành Hội đăng ký hỗ trợ Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới số tiền 500.000.000 đồng. Qua 6 tháng, Thành Hội đã giúp 1.363 người nghèo bị bệnh ung thư và các bệnh hiểm nghèo, chữa trị bệnh miễn phí với số tiền 215.305.238 đồng. Hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho 11 em với số tiền 484.500.000 đồng.
          7. Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)
          – Trung tâm nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) niên học (2014-2015), đã tổ chức nuôi dạy 119 em. Trong đó có 23 em khiếm thính đang theo học các lớp nghề may, thêu, hội họa, mộc kỹ thuật, nấu ăn.
(4) Quận Thanh Khê 744 em đến khám nghi 22 em; Quận Sơn Trà 970 em đến khám nghi 6 em bị bệnh tim; Quận Liên Chiểu có 134.422 em đến khám nghi 80 em bị bệnh tim; Quận Cẩm Lệ có 1.530 em đến khám nghi 11 em bị bệnh tim; Quận Ngũ Hành Sơn có 1.190 em đến khám nghi 20 em bị bệnh tim; Quận Hải Châu có 1.558 em đến khám nghi 35 em bị bệnh tim; Huyện Hòa Vang có 1.110 em đến khám nghi 25 em bị bệnh tim.
          –  Đầu năm lãnh đạo Thành Hội, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn ( Làng Hy Vọng) làm việc với các nhà tài trợ ký hợp đồng tài trợ cho niên học 2014-2015 số tiền 1.717. 223.000 đồng và các năm tiếp theo. Ngoài ký hợp đồng tài trợ hằng năm Trung tâm vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến thăm, giao lưu và tài trợ Trung tâm bằng hiện vật có giá trị 192.750.000 đồng. Đảm bảo nguồn kinh phí nuôi dạy 119 em. Các ngày lễ các em được vui chơi, tết các em có được bộ quần áo mới, sức khỏe các em tăng lên.
          – Ngày 31/5/2015 Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) tổng kết niên học (2014-2015) các em học sinh có thành tích khá, giỏi đạt 47,4%, học sinh trung bình 50% học sinh yếu 2,6%.
          8. Trại Chăn Nuôi Nhơn Sơn
          – Năm 2015 tình hình sản xuất chăn nuôi tại Trại gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chi phí đầu vào con giống, giá thức ăn chăn nuôi, cước phí vận tải tăng, nhưng trại vẫn cố gắng phấn đấu thực hiện sản xuất chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
          – Đã xuất chuồng 690 con heo thịt có trọng lượng 65.102 kg. Doanh thu: 2.708.000.000 đồng.
9. Hoạt động Quận Huyện Hội
– Thực hiện chương trình mục tiêu đề ra năm 2015 các Quận Huyện Hội đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ dụng cụ sản xuất sinh kế tạo việc làm mới cho người thiếu việc làm, hỗ trợ chữa bệnh và trao quà cho 2.446 phụ nữ nghèo, số tiền 911.950.000 đồng. (5)
– Các Quận Huyện Hội xây dựng kế hoạch khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi trình UBND Quận, Huyện chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Y tế Quận, Huyện tổ chức 56 điểm khám cho 20.524 em, phát hiện nghi 199 em bị bệnh tim bẩm sinh. Đây là năm các Quận, Huyện Hội tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh có số em đến khám đông nhất, nhất là Quận Hội Liên Chiểu có hơn 13.000 em đến khám.
– Thực hiện Kế hoạch 01/KH-HBT ngày 11/3/2015 các Quận, Huyện Hội đã vận động phụ nữ nghèo đến Bệnh viện Phụ nữ để khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung. Đến nay đã có 563/700 chị đến khám. Huyện Hòa Vang, Quận Hải Châu vận động chị em đi khám gần đạt kế hoạch đề ra.
– Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-HBT ngày 21/4/2015, Kế hoạch 03/KH-HBT ngày 18/5/2015 về việc tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Quận, Huyện tập trung chuẩn bị nội dung triển khai thực hiện theo kế hoạch của Thành Hội.
(5) Quận Hội Hải Châu 580 xuất quà, số tiền 290.000.000 đồng; Quận Liên Chiểu 350 xuất quà, số tiền 175.000.000 đồng; Quận Sơn Trà 470 xuất quà, số tiền 94.000.000 đồng; Quận Ngũ Hành Sơn 280 xuất quà, số tiền 84.000.000 đồng; Quận Cẩm Lệ 240 xuất quà, số tiền 88.000.000 đồng; Quận Thanh Khê 135 xuất quà, số tiền 40.500.000 đồng; Huyện Hòa Vang 391 xuất quà, số tiền 140.450.000 đồng.
10. Ban Kiểm tra Thành Hội
Đầu năm Ban Kiểm tra Thành Hội họp triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm tra và phân công các thành viên Ban Kiểm tra giám sát hoạt động các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội.
          11. Công tác tài chính
          + Thực thu:                                                                         33. 058.291.089 đồng
          + Thực chi:                                                                24.044.058.635 đồng
          12. Công tác vận động tài trợ
          – Năm 2015 tình hình kinh tế xã hội tuy có nhiều khó khăn, nhưng Hội đã có nhiều cố gắng vận động tài trợ thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội:
          * Tổng số tiền tài trợ:                                              3.955.793.000 đồng
          Trong đó :
          + Thông qua tài khoản Hội:                                      1.160.111.000 đồng
          + Chuyển trực tiếp đến tài khoản đơn vị                  2.795.682.000 đồng
                   – Tài trợ chương trình tim:                                1.200.000.000        đồng
                   – Tài trợ trực tiếp cho phụ nữ, trẻ em                             240.000.000        đồng
                          và bệnh nhân nghèo
                   – Tài trợ bát cháo từ thiện                                    250.982.000 đồng
                   – Tài trợ Làng Hy Vọng                                                 192.750.000         đồng
                   – Quận Huyện Hội vận động tài trợ:                    911.950.000         đồng
          13. Công tác tổ chức – thi đua khen thưởng
           + Công tác tổ chức
           – BCH Thành Hội có Nghị quyết 01/NQ-HBT ngày 21/4/2015 về việc tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch 03/KH-HBT ngày 18/5/2015 về việc tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Quận, Huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020. Thành Hội có Hướng dẫn 01/HD-HBT ngày 18/6/2015  về việc hướng dẫn chương trình Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Quận Huyện Hội.
          Huyện Hội Hòa Vang  bầu bổ sung BCH, Chủ tịch Huyện Hội. Thành Hội có quyết định công nhận bà Trần Thị Lộc – giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang.
          – Tiến sĩ – Bác sĩ Phạm Chí Kông có đơn“Xin kết thúc thời gian biệt phái tại Bệnh viện Phụ nữ” Thường trực Thành Hội đồng ý. Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ có Quyết định giao Bác sĩ Nguyễn Đắc Hùng – Quyền Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ. Bổ nhiệm ông Võ Xuân Phúc – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Như Tuyết – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bệnh viện Phụ nữ chuyển công tác. Chủ tịch Công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Linh làm Kế toán trưởng từ 1/6/2015.
          + Công tác thi đua khen thưởng
          Đầu năm 2015 Thành  Hội phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố qua đó các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội đăng ký giao ước thi đua báo cáo Thành Hội.
          * Nhận xét đánh giá chung
          Trong tình hình kinh tế khó khăn, sự ra đi của đồng chí Chủ tịch Hội là tổn thất lớn. Với sự nổ lực quyết tâm của BCH, các đơn vị trực thuộc, các Quận, Huyện Hội tổ chức thực hiện về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015, nổi lên thực hiện mục tiêu giúp 1.100 bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư chữa trị miễn phí, số tiền 1.142.349.934 đồng. Chương trình chữa tim bẩm sinh đạt 61% kế hoạch đề ra. Bệnh viện Ung thư doanh thu đạt 54,45%. Trẻ em Làng Hy Vọng tổng kết niên học 2014-2015 học sinh khá, giỏi đạt 47,4%. Các Quận Huyện Hội tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh đạt kết quả cao trên 20.000 em đến khám.
          Nhưng nổ lực 6 tháng qua chúng ta còn một số việc chưa làm được nhiều.
          – Vận động tài trợ còn quá thấp đây là chỉ tiêu quan trọng nếu vận động tài trợ thấp không đủ kinh phí hoạt động thực hiện các mục tiêu đề ra.
          II. Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015
           Phát huy kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, từ nay đến cuối năm 2015 các đơn vị trực thuộc, các Quận, Huyện Hội khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch của năm 2015.
          – Thành Hội, các Quận, Huyện Hội tập trung vào công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 theo Nghị quyết 01 của Thành Hội và kế hoạch triển khai Đại hội của Thành Hội.
          – Các đơn vị trực thuộc Hội tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công  không ngừng đổi mới trong công tác quản lý, đem lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị.
          – Chỉ đạo Bệnh viện Ung thư chuẩn bị đầy đủ số liệu, tài sản hỗ sơ nhân sự để bàn giao theo Thông báo số 364/TB-TV ngày 3/7/2015 của Ban Thường vụ Thành Ủy.
1. Công tác tuyên truyền vận động xây dựng quỹ Hội
– Năm 2015 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với nổ lực phấn đấu của toàn thể BCH Thành Hội, các đơn vị trực thuộc, các Quận, Huyện Hội cần tập trung ra sức tuyên truyền vận động tài trợ quỹ Hội đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội đề ra.
            2. Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
          – Bệnh viện Ung thư tiếp tục thực hiện kế hoạch HĐTV đã giao năm 2015.
          – HĐTV Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư chỉ đạo Bệnh viện Ung thư chuẩn bị số liệu tài sản, vật tư, hàng hóa, lao động có tại Bệnh viện Ung thư, chuẩn bị hồ sơ bàn giao theo Thông báo số 364/TB-TV ngày 3/7/2015 của Ban Thường vụ Thành Ủy.
          – Kiểm soát viên thẩm định hồ sơ báo cáo bàn giao.
          3. Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
– Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư khẩn trương hoàn thành quyết toán 17 gói thầu trang thiết bị y tế và quyết toán chí phí Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư, lập thủ tục để chấm dứt hoạt động Ban Quản lý Dự án bàn giao tài sản và lao động.
          4. Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng
          – Phát huy kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2015, Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ  tập trung tuyên truyền quảng bá hình ảnh hoạt động Bệnh viện Phụ nữ, không ngừng đổi mới trong công tác quản lý phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2015.
          – Bệnh viện Phụ nữ mở rộng hoạt động dịch vụ có thu, triển khai thực hiện Thông báo 02/TB-HBT ngày 6/3/2015 của Thường trực Thành Hội.
          – Bệnh viện Phụ nữ triển khai đầy đủ các thủ tục để mua máy siêu âm màu 4D đúng theo quy định của nhà nước.
          – Tiếp tục triển khai khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo Quận Huyện.
          5. Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh
          – Tất cả các em đã khám phát hiện bệnh tim bẩm sinh khi có chỉ định phẫu thuật của Bệnh viện phải được cứu chữa  kịp thời. Hội lập các thủ tục kêu gọi tài trợ bảo lãnh kinh phí để các em nhập viện. Làm việc với Bệnh viện chữa tim phẫu thuật sớm cho các em trong dịp hè  để các em có thời gian hồi phục sức khỏe kịp vào năm học mới. Sau phẫu thuật nhắc nhở gia đình đưa các em khám định kỳ đúng theo chỉ định bác sĩ, đồng thời kiểm tra hỗ trợ tiền thuốc cho các em khó khăn.
          – Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh phải được phẫu thuật kịp thời.
          6. Chương trình hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng
          – Các Quận, Huyện Hội tiếp tục vận động phụ nữ nghèo chưa đi khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung đến Bệnh viện Phụ nữ để khám từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
          – Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ dụng cụ sản xuất, sinh kế tạo việc làm mới cho người thiếu việc làm, hỗ trợ chữa bệnh và tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo nhân dịp lễ, tết.
          7. Chương trình giúp Hòa Vang xây dựng nông thôn mới
          – Tiếp tục thực hiện chương trình giúp Hòa Vang xây dựng nông thôn mới theo đăng ký của Thành Hội.
          8. Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)
– Trung tâm nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) tiếp nhận hồ sơ xét bố trí cho các em vào niên học 2015-2016.
 – Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ đảm bảo kinh phí nuôi dưỡng các em.
  9. Trại Chăn Nuôi Nhơn Sơn
  – Căn cứ nhiệm vụ năm 2015 Trại tập trung phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.
          10. Hoạt động các Quận, Huyện Hội
          – Các Quận Huyện Hội chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, nội dung, nhân sự báo cáo Sở Nội vụ xin phép tiến hành Đại Hội, hoàn thành Đại hội cấp Quận Huyện trong tháng 7 giữa tháng 8/2015.
          – Các Quận, Huyện Hội vận động gia đình đưa các em phát hiện nghị bị bệnh tim bẩm sinh đến Bệnh viện Đà Nẵng để khám và chữa trị, vận động phụ nữ nghèo chưa khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung đến Bệnh viện Phụ nữ khám.
          – Các Quận, Huyện Hội họp BCH sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu của Quận, Huyện Hội 6 tháng cuối năm 2015.
          – Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ dụng cụ sản xuất sinh kế tạo việc làm mới cho người thiếu việc làm, hỗ trợ chữa bệnh và tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh nhân dịp các ngày lễ, tết.
          11. Ban Kiểm tra Thành Hội
          – Kiểm tra giám sát về việc bàn giao Bệnh viện Ung thư theo Thông báo số 364/TB-TV ngày 3/7/2015 của Ban Thường vụ Thành Ủy.
          – Kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch chuẩn bị Đại hội.
          12. Công tác tổ chức
          – Thực hiện Nghị quyết của BCH Thành Hội về Đại hội 2 cấp.
                   + Các đồng chí trong Ban Thường vụ phân công phụ trách các Quận Huyện tập trung chỉ đạo để các Quận Huyện Đại hội.
                    + Ban Chỉ đạo Đại hội chuẩn bị nội dung, nhân sự trình BCH để tiến hành Đại hội trong tháng 9 chậm nhất giữa tháng 10/2015.
          – Thi đua khen thưởng:
          Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Thành Hội đề ra, Quận, Huyện Hội và các đơn vị trực thuộc phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Tiến hành bình xét những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu kịp thời biểu dương khen thưởng vào dịp Đại hội tổng kết nhiệm kỳ, và cuối năm .
          Trên đây là kết quả hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đề nghị các cấp Hội phát huy những việc làm được và khắc phục những tồn tại nhằm đưa hoạt động của Hội đạt hiệu quả, góp phần vào thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Thành phố Đà Nẵng.
 Nơi nhận:                                                TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                                       
 – Các đồng chí trong BCH Thành Hội;                                 NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
 – Ban Dân vận Thành ủy;                                               PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH HỘI
 – UBMTTQVN TP ;                                                                                   (Đã ký)
– Văn phòng Thành ủy;
– Văn phòng UBND TP;                                                                  Trần Chí Thành
– Ban kiểm tra Thành Hội;
– Chủ tịch HĐTV BVUT;
– Giám đốc BVUT;BVPN;
– Kiểm soát viên BVUT, BVPN;
– Các đơn vị trực thuộc;
– Các Quận, Huyện Hội;
– VP, KT Hội;
– Lưu VT.