Kết quả khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo TP. Đà Nẵng

221
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
               NGHÈO BẤT HẠNH TP ĐÀ NẴNG                                Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
       Số:  14 /TB-HBT                                         Đà Nẵng, ngày  5 tháng 6  năm 2014
 THÔNG BÁO
        “Kết quả khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử 
      cung cho phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
Năm 2014 Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đề ra mục tiêu khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 700 người. Kinh phí khám khoản 500.000.000 đồng do Hội chi trả, Thành Hội giao cho Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng tổ chức khám từ ngày 4/4 đến 30/5/2014.
Căn cứ số phụ nữ nghèo trong độ tuổi sinh đẻ các Quận Huyện Hội đã báo về Thành Hội, Thành Hội phân bổ cho các Quận Huyện Hội và đề nghị Quận Huyện Hội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ vận động chị em đi khám. Sau gần 2 tháng các Quận Huyện Hội vận động chị em đến khám mới đạt 55% (385/700 người) cụ thể như sau:
1.     Quận Hải Châu: 83/80 người
2.     Quận Thanh Khê: 103/150 người
3.     Quận Cẩm Lệ: 40/50 người
4.     Quận Ngũ Hành Sơn: 49/70 người
5.     Huyện Hòa Vang: 50/100 người
6.     Quận Liên Chiểu: 37/100  người
7.     Quận Sơn Trà: 23/150  người
Nay Thành Hội giao Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng tiếp tục tổ chức khám cho 315 người còn lại và giao Quận Huyện Hội trực tiếp gởi giấy mời chị em khám theo lịch Bệnh viện Phụ nữ (gửi kèm), khi đi mang theo thẻ bảo hiểm người nghèo (HN), giấy chứng minh nhân dân.
* Số lượng như sau:
1.     Quận Sơn Trà: 127 người
2.     Quận Liên Chiểu: 63 người
3.     Huyện Hòa Vang: 50 người
4.     Quận Thanh Khê: 47 người
5.     Quận Ngũ Hành Sơn: 21 người
6.     Quận Cẩm Lệ: 10 người
Để đợt khám đạt kết quả Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng kính đề nghị UBND Quận Huyện, Chủ tịch Danh dự Quận Huyện Hội quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện để số phụ nữ nghèo được khám theo số lượng còn lại. Đề nghị Quận Huyện Hội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ vận động chị em đi khám.
Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng kính đề nghị UBND Quận Huyện, Chủ tịch Danh dự Quận Huyện Hội quan tâm chỉ đạo, Quận Huyện Hội thực hiện.
   Nơi nhận:                                                                                                 TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
  – UBND Quận Huyện;                                                                                       NGHÈO BẤT HẠNH TP ĐÀ NẴNG
– Chủ tịch DD Quận Huyện Hội; chỉ đạo                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
– Thường trực Thành Hội; chỉ đạo
– Hội Liên hiệp Phụ nữ TP; (phối hợp t/h)
– Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng; thực hiện                                                                            Phan Thị Mười            
– Các Quận Huyện Hội; thực hiện
– Văn phòng Hội; thực hiện
– Lưu VT.