Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

1204

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                       Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

    Số: 18/QĐ -HBT                                      Đà Nẵng,  ngày 18 tháng 01 năm 2017            

                                                                                        

  QUYẾT ĐỊNH

   “V/v bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng”

          HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG          

 – Căn cứ quyết định số 9021/QĐ – UB ngày 8  tháng 11 năm 2002 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ Trẻ em nghèo bất hạnh TP.Đà Nẵng và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày  03 tháng  01 năm 2007 về việc đổi tên Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng thành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng,

– Căn cứ  Khoản 1, Điều 71, Luật Doanh nghiệp quy định: “Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm 1 đến 3 Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 3 năm. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình”,

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng,

– Theo đề nghị của Chánh văn phòng Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng,

                                                     QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lãnh làm kiểm soát viên Bệnh viện Phụ nữ, thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, tổ chức Thành Hội, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ, Giám đốc, Kế toán Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Lãnh căn cứ quyết định thi hành.                                                        

                           

                                                 HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

Nơi nhận:                                                                  NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG

Thường trực Hội;                                                                             CHỦ TỊCH

Như Điều 3;                                                                                      (Đã ký)

Lưu VT.                                                                                     Huỳnh Văn Hoa