Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)

1061
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
Số : 16/QĐ -HBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
Đà  Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2017

                                                  

QUYẾT ĐỊNH

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG

“V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)”

– Căn cứ quyết định số 9021/QĐ-UB ngày 8  tháng 11 năm 2002 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh TP.Đà Nẵng,Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03 tháng  01 năm 2007 về việc đổi tên Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng thành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng,

– Căn cứ Quyết định số 8600/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng,

– Theo Tờ trình số 100/TTr-TTNDTEKK ngày 28/12/2016 của Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng),

– Xét phẩm chất đạo đức và năng lực của Bà Phan Thị Vân Duyên,

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1.  Bổ nhiệm bà Phan Thị Vân Duyên làm Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng), thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổ chức, Kế toán Thành Hội và Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) bà Phan Thị Vân Duyên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

–  Như Điều 3; 

Lưu VT. 

TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG 

CHỦ TỊCH(Đã ký)
Huỳnh Văn Hoa

 

 

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
Số : 17/QĐ -HBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
Đà  Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2017

                                                  

QUYẾT ĐỊNH

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG

 

“V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)”

 

 – Căn cứ quyết định số 9021/QĐ-UB ngày 8  tháng 11 năm 2002 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh TP.Đà Nẵng,Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03 tháng  01 năm 2007 về việc đổi tên Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng thành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng,

– Căn cứ Quyết định số 8600/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng,

– Theo Tờ trình số 100/TTr-TTNDTEKK ngày 28/12/2016 của Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng),

– Xét phẩm chất đạo đức và năng lực của Bà Lê Phương Thảo,

QUYẾT ĐỊNH

         Điều 1.  Bổ nhiệm bà Lê Phương Thảo làm Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng), thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổ chức, Kế toán Thành Hội và Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) bà Lê Phương Thảo căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

–  Như Điều 3; 

Lưu VT. 

TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG 

CHỦ TỊCH(Đã ký)
Huỳnh Văn Hoa