Quyết định Chấm dứt hoạt động Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

122
 HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                          Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
             Số:  72 /QĐ -HBT                                                   Đà Nẵng, ngày 31 tháng 8 năm 2015
                                                                     QUYẾT ĐỊNH
                                Về việc chấm dứt hoạt động Công ty TNHH MTV
                                               Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
    HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
            – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 – Căn cứ Quyết định số 9021/QĐ – UB ngày 8 tháng 11 năm 2002 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ Trẻ em nghèo bất hạnh TP.Đà Nẵng và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 về việc “đổi tên Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng thành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng”.
– Căn cứ giấy phép số 24/BYT- GPHĐ ngày 9/1/2013 của Bộ Y tế về hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
– Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
– Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành Ủy tại văn bản số 2091-CV/TV ngày 3/7/2015 về việc “thành lập Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng”.
– Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc “thành lập Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng” và Thông báo số 208/TB-VP ngày 20/8/2015 của Văn phòng UBND Thành phố trong đó có nội dung chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
– Căn cứ biên bản bàn giao ngày 31 tháng 8 năm 2015. Bàn giao nguyên trạng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho Sở Y tế để thành lập Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng .
– Theo đề nghị của Chánh văn phòng Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng.
                                                           QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Chấm dứt hoạt động Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Mã số Doanh nghiệp 0401507848 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 30/7/2012. Trụ sở tại tổ 14 – Phường Hòa Minh – Quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/9/2015.
Điều 2. Giám đốc Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp tục giải quyết những tồn tại, thu chi tài chính và hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính 8 tháng đầu năm 2015 của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng báo cáo về Thành Hội và bàn giao cho Bệnh viện Ung Bướu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2015.
         Điều 4. Tổ chức, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng của Hội, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
 Nơi nhận:                                                            TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
Như Điều 4;                                                               NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
UBND TP;                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH HỘI                                          
Ông Đặng Việt Dũng – PCT UBND;                                                   (Đã ký )
– Sở Tài chính TP;                                                                         Trần Chí Thành
– Sở Y tế TP;
– Sở KH&ĐT TP;
– Sở Nội vụ TP;
– Công An Thành phố;
– NN&PTNN – CN Liên Chiểu;
– Kho bạc Nhà nước;
– BTV Thành Hội;
– Lưu VT.