Quyết định về việc thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng theo Quyết định số 43/QĐ -HBT ngày25/2/2013

324
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG 
Số:  38 /QĐ-HBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Đà Nẵng, ngày 26  tháng  2  năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
“V/v thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
                        theo Quyết định số 43/QĐ -HBT ngày25/2/2013”
       
CHỦ TỊCH HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG
– Căn cứ luật doanh nghiệp số 33/2005/L-CTN được Quốc Hội nước cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
– Căn cứ Quyết định số 9021/QĐ-UB ngày 08 tháng 11 năm 2002 của UBND TP. Đà Nẵng về việc thành lập Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 về việc đổi tên Hội Bảo trợ Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng thành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng.
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng;
– Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-HBT ngày 25/2/2013 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
– Xét yêu cầu công tác và nguyện vọng của cán bộ.
                                         QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.  Đồng ý cho Bà Nguyễn Thị Vân Lan – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thôi giữ chức HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
Điều 2: Bà Nguyễn Thị Vân Lan – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho Chủ tịch HĐTV mới kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2014.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4 : Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Thường trực Hội, HĐTV và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận:
– Như điều 4
– Lưu VT
           TM.HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
                                                 NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG
                   ChỦ tỊch         
       (Đã ký)
                                                             Nguyễn Bá Thanh