QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG “V/v công nhận Ủy viên BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang”

588
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                                                                    Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
             Số: 19/QĐ – HBT                                                                             Đà Nẵng,  ngày 16 tháng 01 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
“V/v công nhận Ủy viên BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang”
 – Căn cứ quyết định số 9021/QĐ – UB ngày 8  tháng 11 năm 2002 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ Trẻ em nghèo bất hạnh TP.Đà Nẵng và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày  03 tháng  01 năm 2007 về việc đổi tên Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng thành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng.
– Căn cứ  Khoản 4, Mục 2, Điều 14, Chương IV Điều lệ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố phê duyệt theo Quyết định số 4684/QĐ – UBND ngày 1/6/2010.
            – Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HBT ngày 06 tháng 1 năm 2015 của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang đề nghị Thành Hội chuẩn y Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang.
                                                                                                         QUYẾT ĐỊNH
         Điều 1.  Công nhận  Bà Trần Thị Lộc – Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Hội Hòa Vang giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang thay cho Lê Thị Phượng nhận công tác khác.
          Tiền phụ cấp thực hiện theo Quyết định 1564/QĐ-UBND ngày 28/2/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng.
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 3. Tổ chức, Văn phòng, Kế toán Thành Hội, Huyện Hội Hòa Vang  bà Trần Thị Lộc căn cứ quyết định thi hành.
                                                                                                                                         TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
Nơi nhận:                                                                                                                      NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
Thường trực Hội;                                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH
Như Điều 3;                                                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH                                                          
Lưu VT.
                                                                                                                                                                       (Đã ký)
                                                                                                                                                               Phan Thị Mười