Thực hiện chương trình mục tiêu khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo trong  năm...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG Số : 16/QĐ -HBT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                       Độc...

    ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số:  8600 /QĐ-UBND     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập - Tự do -...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: 8600 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM         ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                             Độc lập -...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                           Độc lập –...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM  NGHÈO BẤT HẠNH TP ĐÀ...

Phần thứ nhất KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHỮA TIM BẨM SINH CHO TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH NĂM 2015 Căn cứ chương trình chữa tim...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG               ...

 HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG   ...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc