Kế hoạch tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo năm 2015

423
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
     N           NGHÈO BẤT HẠNH TP ĐÀ NẴNG                                                                     Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
                       Số:  01/KH-HBT                                                                                Đà Nẵng, ngày  11 tháng 3  năm 2015
KẾ HOẠCH
    tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung
cho phụ nữ nghèo năm 2015
Để thực hiện chương trình mục tiêu của Hội năm 2015 về khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố.Thành Hội có kế hoạch tổ chức khám cho 700 phụ nữ nghèo cụ thể như sau:
1. Đối với Quận Huyện Hội
– Căn cứ số lượng hộ nghèo chuẩn thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đầu năm 2015 theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 02/2/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt là 6.946 hộ ở 7 Quận Huyện. Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng phân bổ số lượng phụ nữ nghèo đi khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cụ thể như sau:
+ Quận Hội Liên Chiểu :                  150 phụ nữ nghèo
+ Huyện Hội Hòa Vang:                   120 phụ nữ nghèo
+ Quận Hội Sơn Trà:              120 phụ nữ nghèo
+ Quận Hội Thanh Khê:                   100 phụ nữ nghèo
+ Quận Hội Ngũ Hành Sơn:   80 phụ nữ nghèo
+ Quận Hội Cẩm Lệ:               70 phụ nữ nghèo
+Quận Hội Hải Châu:             60 phụ nữ nghèo
– Trên cơ sở số lượng phân bổ, Thành Hội đề nghị các Quận Huyện Hội chọn số phụ nữ nghèo chưa được khám năm 2013-2014 đi khám, ưu tiên chọn số chị em trong diện sinh đẻ.
– Quận Huyện Hội chọn phụ nữ nghèo lập danh sách theo số lượng phân bổ gởi về Thành Hội chậm nhất đến ngày 30/3/2015. Đối với Huyện Hội Hòa Vang nên chọn số phụ nữ nghèo ở các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.
– Kinh phí khám phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo do Thành Hội chi.
– Quận Huyện Hội tổ chức cho chị em đến tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng – số 26C đường Chu Văn An – thành phố Đà Nẵng để khám sau khi có kế hoạch của Bệnh viện Phụ nữ.
– Thành Hội giao cho Quận Huyện Hội gởi giấy mời theo danh sách để chị em đi khám, trường hợp số chị em trong danh sách có lý do không đi khám được, Quận Huyện Hội mời chị em khác đi khám nhưng phải là phụ nữ nghèo (có thẻ BHYT hộ nghèo) và báo cáo Thành Hội biết.
Chú ý: Phụ nữ nghèo đi khám cần mang theo những giấy tờ để chứng minh, phần này Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng sẽ hướng dẫn cụ thể.
2. Đối với Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng
Sau khi Quận Huyện Hội có danh sách phụ nữ nghèo khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung năm 2015 gởi cho Thành Hội, Thành Hội sẽ chuyển cho Bệnh viện, Bệnh viện sẽ tiến hành thực hiện số việc sau:
– Lập kế hoạch tổ chức khám theo số lượng của mỗi Quận Huyện Hội bố trí thời gian khám cho hợp lý, chu đáo.
– Quy định những loại giấy tờ cần mang theo để tránh nhầm lẫn và tiện việc thanh toán như thẻ Bảo hiểm hộ nghèo (HN) giấy chứng minh nhân dân của người đi khám ..v..v..
– Khám xong báo cáo kết quả cụ thể từng loại bệnh lý, nếu phụ nữ nào mắc bệnh nặng, tổ chức điều trị và đề nghị hỗ trợ miễn giảm viện phí theo quy định của Thành Hội trong năm 2015.
– Kinh phí khám sàng lọc ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo năm 2015 là 700 người, dự kiến khoản 500.000.000 đồng, Thành Hội thanh toán.
Trên đây là kế hoạch tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo thành phố Đà Nẵng năm 2015, Thành Hội đề nghị Quận Huyện Hội căn cứ kế hoạch, lập kế hoạch cụ thể xin ý kiến lãnh đạo Quận tạo điều kiện để phụ nữ nghèo đi khám đạt kết quả. Đề nghị Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng lập kế hoạch tổ chức khám đảm bảo theo số lượng quy định và đạt kết quả.
  Nơi nhận:                                                                                                                 TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
– TT Thành Hội (chỉ đạo);                                                                                        NGHÈO BẤT HẠNH TP ĐÀ NẴNG
– BVPN Đà Nẵng;                                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
Quận Huyện Hội;   thực hiện                                                                                                     (Đã ký)
– VP; KT Hội;                                                                                                                         Phan Thị Mười
– Lưu VT.