Về việc khám tầm soát sàng lọc phát hiện các em bị bệnh tim bẩm sinh để được cứu chữa

322
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH               
CHỮA TIM BẨM SINH CHO TRẺ EM NBH                                       Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2015


            Số: 24 /HBT
  “V/v khám sàng lọc phát hiện các em
 bị bệnh tim bẩm sinh để được cứu chữa”
                                          Kính gửi: Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em NBH Quận, Huyện
          Thực hiện chương trình tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 01- 20 tuổi.
          Để tạo điều kiện cho gia đình đưa các em đến bệnh viện khám phát hiện bệnh tim bẩm sinh.
          Ban Chủ nhiệm chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh đã có chương trình phối hợp ngành y tế thành phố Đà Nẵng, ngành y tế chỉ đạo các Trung tâm y tế Quận, Huyện phối hợp các Quận Huyện Hội tổ chức khám và phát hiện bệnh tim bẩm sinh.
          Các Quận, Huyện Hội phối hợp với Trung tâm y tế Quận, Huyện, Đoàn Thanh niên lập kế hoạch trình UBND Quận, Huyện. Đề nghị UBND Quận, Huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền về tầm soát bệnh tim bẩm sinh, gia đình có trách nhiệm đưa con em đến khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Các xã, phường tuyên truyền và tổ chức gia đình đưa các em đến khám đông đủ.
          Phối hợp với phòng Giáo dục các Quận Huyện, Đoàn Thanh Niên khám sức khỏe học đường tại các trường phát hiện bệnh tim bẩm sinh, sau khi khám phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, lập danh sách gửi về Ban Chủ nhiệm chương trình chữa tim bẩm sinh thành phố Đà Nẵng. Ban Chủ nhiệm làm việc Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức khám và chữa trị cho các em. Khi có giấy mời của Bệnh viện Đà Nẵng, Quận Huyện Hội theo dõi, đốc thúc gia đình đưa các em đến khám và chữa trị.
          Bệnh viện chỉ định phải phẫu thuật – Quận Huyện Hội hướng dẫn gia đình lập hồ sơ gửi về Thành Hội.
          Các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dưới 16 tuổi thực hiện theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 9/10/2014, Quận Huyện Hội phối hợp với Phòng Lao động TB&XH hướng dẫn gia đình lập hồ sơ giúp cho các em phẫu thuật. Các em con hộ nghèo 17 tuổi – 20 tuổi, cháu nội, ngoại của thương binh, liệt sĩ, con của sĩ quan, binh sĩ đang công tác ở hải đảo, biên giới được chương trình hỗ trợ 100% kinh phí phẫu thuật. Số còn lại, tùy theo hoàn cảnh gia đình từng em, chương trình xem xét mức hỗ trợ.
          Kinh phí tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh, Quận Huyện Hội lập kế hoạch báo cáo UBND, UBMTTQVN Quận Huyện trợ giúp, Thành Hội hỗ trợ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng y).
          Với tình cảm và trách nhiệm của chúng ta để các em bất hạnh bị bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa kịp thời. Kính mong các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, gia đình có trách nhiệm đưa các em đến khám.
Nơi nhận:                                                                     BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
– Như trên;                                                                        CHỮA TIM BẨM SINH CHO TENBH
– Thường trực Thành Hội;                                                                  CHỦ NHIỆM
– Văn phòng Hội;                                                                                    (Đã ký)
– Kế toán Hội;                                                                                 Trần Chí Thành
– Chương trình chữa tim bẩm sinh;
– Lưu VT.