Tổng kết hoạt động của Hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

312
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG 
Số:  01 /BC-HBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Đà Nẵng, ngày 16  tháng  1  năm 2015
                                                                                     BÁO CÁO
                                Tổng kết hoạt động của Hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015
                                                  
Năm 2014 là năm tình hình kinh tế xã hội diễn biến phức tạp, tình hình căng thẳng trên biển Đông tác động đến tình hình kinh tế trong nước ảnh hưởng đến công tác vận động tài trợ thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội. Tuy nhiên được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Thường trực Thành Hội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội phấn đấu khắc phục khó khăn tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu của Hội đề ra.
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NĂM 2014
Ngay từ đầu năm 2014 Hội đã tổ chức Hội nghị triển khai các chương trình mục tiêu của Hội làm cơ sở cho các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả đạt được như sau:
1.     Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư
– 2014 là năm thứ hai Bệnh viện Ung thư đi vào hoạt động. Với chỉ tiêu được giao là: 400 giường bệnh, lao động/ giường bệnh 1.2, doanh thu đạt 94.027.000.000 đồng, tổng chi phí 124.890.000.000 đồng.
  – Trong năm, Bệnh viện Ung thư đã có nhiều cố gắng, tổ chức khám chữa bệnh cho 27.071 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú 7.702 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 81%. Doanh thu khám chữa bệnh đạt 113.886.105.688 đồng (đạt 121,12% so kế hoạch đề ra). Mức hỗ trợ cho Bệnh viện 20.000.000.000 đồng (giảm so 2013).
  – Bệnh viện đã mở rộng quan hệ với các Bệnh viện trong khu vực, ký kết hợp đồng khám sức khỏe tầm soát ung thư với 22 cơ quan doanh nghiệp có 2.734 người đến khám.
  – Bệnh viện đã đón tiếp 16 đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm và làm việc. Tổ chức 8 cuộc hội thảo với 12 đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
  – Điều đáng mừng trong năm 2014 Bệnh viện Ung thư đã thực hiện miễn giảm viện phí cho 2.504 lượt bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư chữa trị tại Bệnh viện với số tiền 3.102.889.189 đồng sau khi BHYT thanh toán.
  – Bếp từ thiện của Bệnh viện đã tiếp nhận 828.704.705 đồng tài trợ, trong đó bằng hiện vật trị giá 387.759.995 đồng. Đã chế biến và phát miễn phí 286.143 xuất cháo cho bệnh nhân, bố trí 884 lượt người nhà bệnh nhân vào nghỉ tại nhà lưu trú của Bệnh viện.
Năm 2014, HĐND, UBND thành phố quan tâm hỗ trợ 20 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện. Ngành Ngân hàng tài trợ 87 tỷ đồng  Bệnh viện đã lắp đặt thêm 1 máy xạ trị gia tốc thứ 2 nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân ung thư.
  – HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã họp và giao kế hoạch từ đầu năm, tăng cường giám sát việc thực hiện các Quyết định của chủ sở hữu. Kiểm soát viên đã thẩm định kịp thời các báo cáo tài chính của Bệnh viện cũng như danh sách miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo giúp Hội hỗ trợ kịp thời kinh phí đảm bảo cho Bệnh viện hoạt động.
2.     Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
– Đã hoàn thành các thủ tục quyết toán 15 gói thầu trang thiết bị y tế của Bệnh viện với số tiền 448.363.872.000 đồng báo cáo Sở Tài chính thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt quyết toán. Còn lại 2 gói thầu về công nghệ thông tin và đề án tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực với số tiền 74.972.460.935 đồng chưa quyết toán.
Trong năm, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng  cùng với Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ và Đoàn Kiểm toán nhà nước về kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung thư. Qua kiểm tra cả 2 đoàn đều đánh giá:“Việc mua sắm đều chấp hành đúng các quy định của nhà nước”.
3.     Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng
– Với chỉ tiêu được giao là 50 giường bệnh, doanh thu 33.000.000.000 đồng, tổng chi phí 32.700.000.000 đồng. Nộp khoán về Thành Hội 3.000.000.000 đồng.
Năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Bệnh viện Phụ nữ đã phấn đấu hoàn thành được kế hoạch đề ra. Đã tổ chức khám chữa bệnh cho 32.033 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú 3.307 lượt  bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 80,5%. Doanh thu khám chữa bệnh đạt 33.870.684.223 đồng (đạt 102,63% so với kế hoạch). Đã nộp khoán về Thành Hội số tiền 3.179.484.290 đồng. Đây là cố gắng rất lớn của Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng giúp Hội thực hiện tốt mục tiêu miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo sau khi BHYT thanh toán và tái đầu tư cho Bệnh viện.
Thực hiện nhiệm vụ của Hội giao năm 2014, Bệnh viện Phụ nữ đã tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, tử cung cho 671 phụ nữ nghèo với số tiền 500.000.000 đồng, qua đó phát hiện 13 phụ nữ bị ung thư đưa vào Bệnh viện điều trị. Trong năm, Bệnh viện Phụ nữ đã thực hiện miễn giảm viện phí cho 1.806 lượt bệnh nhân nghèo với số tiền 943.548.702 đồng sau khi BHYT thanh toán.
Đạt được kết quả nêu trên là do Bệnh viện Phụ nữ biết mở rộng hợp tác với các Bệnh viện trong và ngoài thành phố, tìm kiếm ký kết các hợp đồng khám sức khỏe nhờ đó tăng được doanh thu của Bệnh viện. Chủ tịch Công ty và Kiểm soát viên của Bệnh viện hoạt động tích cực, thẩm định kịp thời các báo cáo tài chính và danh sách giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện góp phần thúc đẩy các hoạt động của Bệnh viện.
Nếu tính cả 2 Bệnh viện: Bệnh viện Ung thư và Bệnh viện Phụ nữ thì năm 2014 Hội đã thực hiện được mục tiêu “Khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo sau khi BHYT thanh toán” với 4.981 lượt bệnh nhân nghèo, số tiền miễn giảm là: 4.542.256.411 đồng (Trong đó: thành phố Đà Nẵng có 4.020 lượt bệnh nhân với số tiền 3.324.675.053  đồng, tỉnh Quảng Nam và các tỉnh khác 961 lượt bệnh nhân với số tiền 1.217.581.358 đồng. (*)
4. Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh
 Ngay từ đầu năm Hội đã chỉ đạo các Quận Huyện Hội phối hợp với Trung tâm Y tế các Quận Huyện tổ chức 48 điểm khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh từ 1- 20 tuổi, đã có 9.450 em đến khám, số lượng đông nhất từ trước đến nay và đã thực hiện được mục tiêu “Sàng lọc bệnh tim cho trẻ em trên địa bàn thành phố”. Qua đó đã phát hiện 159 em nghi bị bệnh tim bẩm sinh, Hội đã làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng đưa các em đến khám và điều trị. Năm 2014 chương trình đã lập 280 bộ hồ sơ vận động tài trợ kinh phí phẫu thuật tim cho 70 em với số tiền 3.289.500.000 đồng. Trong đó có 10 em con hộ nghèo, 11 em là cháu nội ngoại gia đình có công cách mạng và con sĩ quan, chiến sĩ đang công tác biên giới hải đảo chương trình tài trợ 100% chi phí phẫu thuật. (**)
5.Chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng
   Ngoài việc đầu tư 500.000.000 đồng khám tầm soát phát hiện ung thư sớm cho 671 phụ nữ nghèo tại Bệnh viện phụ nữ. Trong năm Hội đã đi trực tiếp xác minh tại cơ sở để hỗ trợ cho 58 phụ nữ và trẻ em      nghèo với số tiền 170.000.000 đồng.
Trong các dịp lễ, tết Hội đã vận động các nhà tài trợ tổ chức trao quà cho 500 phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 261.000.000 đồng.
6. Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn ( Làng Hy Vọng)
  – Đầu năm 2014 lãnh đạo Thành Hội và Ban Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) làm việc và ký kết chương trình tài trợ năm 2014 và những năm tiếp theo với Tổ chức Đông Tây Hội ngộ, Hội Phụ nữ Dân chủ Nhật Bản, Công ty TNHH Quốc tế Unilever tài trợ hằng năm với tổng số tiền 1.340.000.000 đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến thăm và tài trợ 406.039.000 đồng đưa tổng tiếp nhận tài trợ 1.746.039.000 đồng, Thành Hội trợ cấp 700.000.000 đồng, đảm bảo kinh phí cho Trung tâm hoạt động.
(*) Quận Thanh Khê: 964 bệnh nhân, số tiền 731.606.262 đồng; Quận Liên Chiểu: 724 bệnh nhân, số tiền 615.998.286 đồng; Quận Cẩm Lệ: 392 bệnh nhân, số tiền 499.601.270 đồng; Quận Ngũ Hành Sơn: 347 bệnh nhân, số tiền 211.573.599 đồng;Quận Sơn Trà: 405 bệnh nhân, số tiền 235.922.808 đồng;Quận Hải Châu:842 bệnh nhân, số tiền 758.992.399 đồng; Huyện Hòa Vang: 379 bệnh nhân, số tiền 291.581.854 đồng.
(**) Quận Hải Châu 9 em, kinh phí 497.500.000 đồng; Quận Thanh Khê 9 em, kinh phí 375.500.000 đồng; Quận Sơn Trà 10 em, kinh phí 559.000.000 đồng;Quận Ngũ Hành Sơn 9 em, kinh phí 358.500.000 đồng; Quận Liên Chiểu 12 em, kinh phí 520.500.000 đồng;Quận Cẩm Lệ 6 em, kinh phí 258.500.000 đồng;Huyện Hòa Vang 13 em, kinh phí 604.000.000 đồng; Tỉnh Quảng Nam 12 em, kinh phí 111.000.000 đồng.
– Trung tâm đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng nuôi dạy các em, tổng kết niên học (2013-2014) các em học sinh đạt khá giỏi đạt 57,6%. Đây là cố gắng rất lớn của Trung tâm.
– Niên học 2014-2015 Trung tâm có 119 em học sinh các cấp. Trong đó: cấp I có 31 em, cấp II có 37 em, cấp III có 28 em, lớp khiếm thính có 23 em. Học tập sinh hoạt ở trường cũng như giờ tự học tại Trung tâm ổn định, chấp hành đúng nội quy Trung tâm đề ra.
7. Trại Chăn Nuôi Nhơn Sơn
Tình hình sản xuất chăn nuôi tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó Trại đã tích cực phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, đàn heo phát triển không có dịch bệnh đây là cố gắng lớn của Trại. Năm 2014 Trại đã xuất chuồng 1.635 con heo, có trọng lượng 153.869 kg, thành tiền 6.165.249.000 đồng. Đảm bảo được chi phí của Trại.
8. Quận Huyện Hội
– Thực hiện chỉ đạo của Thành Hội các Quận Huyện Hội phối hợp với Trung tâm Y tế Quận Huyện tổ chức triển khai 48 điểm khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho 9.450 em, qua khám phát hiện 159 em nghi bị bệnh tim bẩm sinh. Đề nghị Thành Hội hỗ trợ phẫu thuật tim cho 70 em.
– Quận Huyện Hội phối hợp với Bệnh viện Phụ nữ tổ chức đưa 671 phụ nữ nghèo đến Bệnh viện Phụ nữ khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, tử cung.
– Đề xuất Thành Hội đi thăm và hỗ trợ chữa bệnh cho 58 phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp lễ tết các Quận Huyện Hội lập danh sách đề nghị Thành Hội trao quà cho 525 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh.
– Năm 2014 các Quận Huyện Hội phối hợp với các ngành tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ sửa chữa nhà, hỗ trợ phương tiện làm ăn, hỗ trợ chữa bệnh và trao quà cho 2.373 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh nhân dịp các ngày lễ, tết, số tiền 1.095.660.000 đồng. (***)
9. Công tác vận động tài trợ
Năm 2014 tuy tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn nhưng Hội, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Hội đã có nhiều cố gắng vận động tài trợ mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung thư và thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội với tổng số tiền: 134.372.703.750đồng. Trong đó:
* Thông qua tài khoản Hội: 2.877.000.000đồng
* Tài trợ cho BVUT mua thiết bị y tế: 124.275.000.000đồng
* Tài trợ trực tiếp đối tượng: 7.220.703.750đồng
(***) Quận Hội Hải Châu trao 490 xuất quà, số tiền 501.000.000 đồng; Huyện Hội Hòa Vang trao 436 xuất quà, số tiền 202.500.000 đồng; Quận Hội Ngũ Hành Sơn trao 280 xuất quà, số tiền 114.500.000 đồng; Quận Hội Liên Chiểu trao 407 xuất quà, số tiền 102.800.000 đồng; Quận Hội Cẩm Lệ trao 219 xuất quà, số tiền 79.400.000 đồng; Quận Hội Sơn Trà trao 409 xuất quà, số tiền 62.460.000 đồng, Quận Thanh Khê trao 162 xuất quà số tiền 33.000.000 đồng.
– Tài trợ chương trình tim: 3.289.300.000đồng
– Tài trợ trực tiếp phụ nữ và TE: 271.000.000đồng
– Tài trợ bát cháo từ thiện BVUT: 828.704.750đồng
– Tài trợ Làng Hy Vọng: 1.736.039.000đồng
– Quận Huyện Hội vận động tài trợ: 1.095.660.000đồng        
10. Công tác kiểm tra
Năm 2014 Ban kiểm tra Thành Hội họp triển khai công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội ở các Quận Hội Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê; kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội tại  Bệnh viện Phụ nữ, Bệnh viện Ung thư.  Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị hoạt động đạt kết quả tốt góp phần vào giải quyết công tác an sinh xã hội của thành phố. Các Quận Huyện Hội đã thực hiện đúng theo Điều lệ Hội quy định, BCH Hội và các Quận Huyện Hội giữ đúng sinh hoạt định kỳ.
11. Công tác tổ chức, thi đua
+ Công tác tổ chức:
– Chủ tịch Hội đã ký Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đại diện chủ sở hữu giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thay bà Nguyễn Thị Vân Lan.
– BCH Thành Hội đồng ý ông Phan Gia Anh Bảo thôi Ủy viên BCH và Ban Thường vụ, ông Nguyễn Hữu Toàn, ông Lương Nguyễn Minh Triết thôi Ủy viên BCH và bầu bổ sung bà Lê Thị Hường – Ủy viên BCH vào Ủy viên Ban Thường vụ, bổ sung bà Nguyễn Thị Hứa, bà Nguyễn Thị Như Tuyết, ông Đoàn Xuân Hiếu vào Ủy viên BCH, bổ sung bà Phan Thị Kim Nga vào Ủy viên Ban Kiểm tra Thành Hội.
– Do chuyển công tác khác bà Phạm Thị Quang có đơn xin thôi Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Thành Hội mời ông Nguyễn Văn Phụng  Ủy viên BCH Thành Hội, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tham gia Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thay cho bà Phạm Thị Quang.
+ Công tác thi đua, khen thưởng
– Đầu năm Thành Hội phát động phong trào thi đua, các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội đã đăng ký giao ước thi đua. Qua theo dõi phong trào thi đua năm 2014,Thành Hội đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho 1tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2014 và đề nghị UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho 3 tập thể. Thành Hội tặng giấy khen cho 23 tập thể, 53cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.
12. Chương trình giúp Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới
– Thực hiện Chỉ thị số 18 của Thành Ủy Đà Nẵng và kế hoạch của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng. Năm 2014 Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho 1.503 người nghèo bị bệnh ung thư, trẻ em bị bệnh tim bẩm
sinh với tổng số tiền 968.581.854 đồng/900.000.000 đồng đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng, vượt 68.581.854 đồng.
* Nhận xét đánh giá chung
Năm 2014 tình hình kinh tế xã có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác vận động tài trợ thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội. Tuy nhiên được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Chủ tịch Hội. Thường trực Thành Hội đã triển khai thực hiện hoàn thành các chương trình mục tiêu của Hội đề ra tích cực góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố.
– Bệnh viện Ung thư, Bệnh viện Phụ nữ tuy có nhiều khó khăn những đã cố gắng phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh trên 80%, đề nghị Thành Hội hỗ trợ miễn giảm viện phí sau khi trừ BHYT thanh toán cho 4.981 bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Đây là cố gắng rất lớn của Hội thực hiện mục tiêu “Người nghèo bị bệnh ung thư được chữa trị miễn phí” sau khi BHYT thanh toán.
– Thành Hội và Ban Chủ nhiệm chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em đã phối hợp với y tế tổ chức 48 điểm khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho 9.450 em, qua khám phát hiện 159 em nghi bị tim bẩm sinh tổ chức đưa các em đến Bệnh viện Đà Nẵng chữa trị, Hội đã hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 70 em, thực hiện được mục tiêu “Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa kịp thời”. Thành Hội đã hỗ trợ chữa bệnh cho 58 phụ nữ và trẻ em nghèo tại cộng đồng chữa trị bệnh hiểm nghèo, tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo. Thành Hội cũng kịp thời chỉ đạo Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) tổ chức nuôi dạy các em đảm bảo sức khỏe chăm ngoan học giỏi, niên học (2013-2014) số học sinh khá giỏi đạt 57,6% đây là cố gắng lớn. Trại chăn nuôi Nhơn Sơn tuy gặp khó khăn nhưng trại đã có nhiều cố gắng duy trì đàn heo không dịch bệnh, ổn định sản xuất, đảm bảo chi phí của Trại.
– Trong năm tuy tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn nhưng các Quận Huyện Hội phối hợp với các ngành vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ trên 1 tỷ đồng  là cố gắng lớn đảm bảo kinh phí và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu  của Quận Huyện Hội đề ra.
– Tuy đạt được một số kết quả nêu trên nhưng hoạt động của Hội còn gặp nhiều khó khăn  trong công tác vận động tài trợ thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội. Hoạt động Bệnh viện Ung thư, Bệnh viện Phụ nữ, công suất sử dụng giường bệnh, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế chưa cao, 2 bệnh viện cần phải đổi mới công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh hoạt động của Bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút bệnh nhân. Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư còn 2 gói thầu về công nghệ thông tin và đề án tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Bệnh viện Ung thư chưa trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt là chậm theo thông báo của Chủ tịch Hội.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015
Năm 2015, năm kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hội cần phát huy kết quả đạt được của năm 2014, đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục những tồn tại khó khăn quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chương tình mục tiêu đề ra lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội nhiệm kỳ III của Thành Hội. Cụ thể như sau:
1. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
– Hội giao kế hoạch cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng năm 2015 là 400 giường bệnh; số lao động/giường bệnh là 1,2, doanh thu 113.886.105.688 đồng, tổng chi phí 134. 888.331.917 đồng. Kinh phí hỗ trợ cho Bệnh viện hoạt động 20.000.000.000 đồng và hỗ trợ miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo bị ung thư chữa trị tại Bệnh viện 3.000.000.000 đồng. Ban Giám đốc Bệnh viện cần cụ thể hóa chỉ tiêu giao đến từng khoa phòng, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tạo thương hiệu cho Bệnh viện thu hút bệnh nhân, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đề ra.
– Đẩy mạnh việc hợp tác với các bệnh viện trong khu vực, tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm ung thư cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh trong khu vực.
– Tổ chức tốt hội thảo khoa học toàn quốc để giới thiệu về Bệnh viện Ung thư, không ngừng nghiên cứu và nâng cao chất lượng chữa trị ung thư cho bệnh nhân.
– Tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh hoạt động Bệnh viện Ung thư thu hút bệnh nhân và thực hiện chế độ miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo.
– Tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý khám chữa bệnh, sử dụng trang thiết bị y tế có hiệu quả, nâng cao công suất sử dụng giường bệnh trên 81%.
– Hội đồng Thành viên và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định của chủ sở hữu công ty. Thẩm định kế hoạch hoạt động Bệnh viện Ung thư năm 2015, thẩm định báo cáo quyết toán năm 2014, thẩm định miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo đang chữa trị tại Bệnh viện Ung thư.
2. Ban Quản Lý Dự án Bệnh viện Ung thư
– Tập trung làm các thủ tục quyết toán các gói thầu còn lại báo cáo Sở Tài chính thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt.
– Lập các thủ tục quyết toán chi phí Ban Quản lý dự án Bệnh viện Ung thư.
3. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng 
– Năm 2015 Hội giao kế hoạch cho Bệnh viện Phụ nữ là 50 giường bệnh, số lao động là 104 người. Doanh thu khám chữa bệnh 34.270.000.000 đồng. Tổng chi phí 33.500.000.000 đồng, Hội chi 1 tỷ đồng hỗ trợ miễn giảm việ phí cho phụ nữ nghèo chữa trị tại bệnh viện Phụ nữ,  nộp khoán Thành Hội 3.600.000.000 đồng. Bệnh viện cần có kế hoạch triển khai đến từng khoa phòng, phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.
– Tổ chức tốt việc khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
– Đẩy mạnh việc liên kết hợp tác với các Bệnh viện, ký kết hợp đồng khám sức khỏe, tuyên truyền quảng bá hình ảnh hoạt động Bệnh viện Phụ nữ, thu hút bệnh nhân và thực hiện chế độ miễn giảm viện phí cho phụ nữ nghèo.
– Tiếp tục đổi mới công tác quản lý khám chữa bệnh, sử dụng trang thiết bị y tế có hiệu quả, nâng cao công suất sử dụng giường bệnh trên 80%.
– Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định của chủ sở hữu công ty, thẩm định kế hoạch hoạt động Bệnh viện Phụ nữ năm 2015, thẩm định báo cáo quyết toán năm 2014, thẩm định miễn giảm viện phí cho phụ nữ nghèo chữa trị tại Bệnh viện Phụ nữ.
4. Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh
– Năm 2015 Ban chủ nhiệm chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh chỉ đạo các Quận Huyện Hội phối hợp với trung tâm Y tế tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi, làm việc với các Bệnh viện chữa tim tổ chức khám số em đã khám phát hiện bệnh tim bẩm sinh, giúp cho các em đã được chỉ định phẫu thuật, đồng thời vận động các nhà tài trợ kinh phí giúp cho 70 em được phẫu thuật số tiền 3.500.000.000 đồng, trong đó quỹ Hội tài trợ 25%. Con hộ nghèo, cháu nội ngoại liệt sĩ, người có công cách mạng, con chiến sĩ, sĩ quan đang công tác biên giới, hải đảo kinh phí  tài trợ 100%, số còn lại gia đình tộc họ cùng tham gia, có kế hoạch hỗ trợ sau phẫu thuật để các em sớm hòa nhập cộng đồng.
5. Chương trình hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng
– Hội chi 500.000.000 đồng để Bệnh viện Phụ nữ tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, tử cung cho 700 phụ nữ nghèo.
– Hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng bị bệnh hiểm nghèo, số tiền 300.000.000 đồng.
– Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ tặng quà cho 300 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh nhân các ngày lễ, tết, số tiền 150.000.000 đồng.
6. Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)
– Năm 2015 Thành Hội, Ban giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp, doanh nhân tài trợ trên 2.000.000.000 đồng, Thành Hội tài trợ 700.000.000 đồng đảm bảo kinh phí nuôi dạy cho 119 em học sinh ở Trung tâm
– Niên học 2014-2015 phấn đấu các em học tập đạt khá giỏi trên 50%.
7. Trại Chăn Nuôi Nhơn Sơn
– Năm 2015 Trại Chăn nuôi tiếp tục phát huy kết quả phòng chống dịch bệnh cho đàn heo, xuất chuồng 1.650 con, tổng sản lượng xuất chuồng là 154.160 kg. Doanh thu 6.600.000.000 đồng. Lợi nhuận 308.000.000 đồng.
8. Hoạt động Quận Huyện Hội
– Các Quận Huyện Hội tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chương trình mục tiêu đề ra.
– Triển khai thực hiện chương trình khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, chương trình khám tầm soát phát hiện ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo. Kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đề xuất trợ giúp kịp thời.
– Tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh nhân dịp lễ, tết. Phấn đấu mỗi Quận Huyện Hội 100.000.000 đồng trở lên đảm bảo kinh phí để thực hiện các mục tiêu của Quận Huyện Hội đề ra.
– Tổ chức trao quà tết cho phụ nữ và trẻ em nghèo theo kế hoạch chỉ đạo của Thành Hội.
9. Công tác tuyên truyền vận động tài trợ quỹ Hội
Năm 2015 Thành Hội, các Quận Huyện Hội tập trung phối hợp với các cơ quan, chức năng đẩy mạnh tuyên truyền vận động tài trợ Quỹ Hội, đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Bệnh viện Ung thư và các chương trình mục tiêu của Hội đề ra. Các Quận Huyện Hội phối hợp với các ngành tập trung vận động tài trợ các chương trình mục tiêu ở Quận Huyện Hội đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chương trình.
10. Ban Kiểm tra Thành Hội
– Ban kiểm tra Thành Hội triển khai công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội ở Hòa Vang, Sơn Trà, Cẩm Lệ và kiểm tra giám sát các chương trình mục tiêu của Thành Hội, các đơn vị trực thuộc, kiểm tra tài chính năm 2014 văn phòng Hội.
11. Công tác tổ chức, thi đua khen thưởng
+ Công tác tổ chức
– Tiến hành củng cố tổ chức các Quận Huyện Hội và đơn vị trực thuộc.
– Chuẩn bị mọi mặt để tiến hành Đại hội nhiệm kỳ III của Thành Hội.
+ Công tác thi đua khen thưởng
– Thành Hội phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015 nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Đại Hội nhiệm kỳ lần III của Thành Hội, các đơn vị, các Quận Huyện Hội đăng ký giao ước thi đua trước ngày 15/2/2015.
12. Chương trình giúp Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới
– Thực hiện Chỉ thị 18 của Thành Ủy và kế hoạch của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng. Năm 2015 Hội Bảo trợ Phụ nữ và
Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đăng ký hỗ trợ giúp Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới 500.000.000 đồng.
Trên đây là đánh giá kết quả hoạt động của Hội năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2015. Đề nghị các cấp Hội phát huy những việc làm
được và khắc phục những tồn tại nhằm đưa hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả thiết thực giúp phụ nữ và trẻ em nghèo, bệnh nhân nghèo bị ung thư vượt qua bất hạnh, ổn định cuộc sống góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng, lập thành tích xuất sắc kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và Đại Hội nhiệm kỳ lần III của Hội.
    Nơi nhận:
–          Chủ tịch Hội (báo cáo);
–          Thường trực Thành Hội;
–          Văn phòng Thành ủy;
–          Văn phòng UBND TP ;
–          UBMTTQVN TP ;
–          Ban Dân vận Thành ủy ;
–          Chủ tịch HĐTV BV Ung thư;
–          Ban Giám đốc BVUT; BVPN;
–          Ban Kiểm tra Thành Hội;
–          KSV BVUT, BVPN;
–          Các đơn vị trực thuộc Hội;
–          Các Quận, Huyện Hội;
–          Văn phòng Hội;
–          Kế toán Hội;
–          Chương trình chữa tim;
–          Lưu VT.
         TM.HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
                 NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
                                  PHÓ CHỦ TỊCH
                                     (Đã ký)
                            Trần Chí Thành