Báo cáo danh sách phụ nữ nghèo chưa khám tầm soát bệnh ung thư vú, tử cung

406

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 / HBT                                                                                            Đà Nẵng, ngày 11  tháng 2 năm 2014

  “V/v báo cáo danh sách phụ nữ nghèo chưa khám tầm soát bệnh ung thư vú, tử cung”
Kính gửi: Quận, Huyện Hội
Theo chương trình mục tiêu của Hội năm 2014 Thành Hội sẽ tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo thành phố Đà Nẵng. Thành Hội đề nghị Quận, Huyện Hội lập danh sách số phụ nữ nghèo chưa khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng năm 2012, 2013 gửi về Thành Hội trước ngày 28/02/2014.
Thành Hội gởi danh sách số phụ nữ nghèo đã khám tại Bệnh viện Phụ nữ năm 2012, 2013 để các đồng chí lập danh sách mới khỏi trùng lập.
Vậy Thường trực Thành Hội đề nghị Quận, Huyện Hội thực hiện gửi danh sách theo mẫu về Thành Hội đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Thường trực Thành Hội;
– VP Hội;
– Lưu VT.
TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG
                                          PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phan Thị Mười