Khám sàng lọc phát hiện các em bị bệnh tim bẩm sinh để tổ chức cứu chữa

151

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH  

CHỮA TIM BẨM SINH  CHO TRẺ NBH                                                            Đà Nẵng, ngày  10  tháng 2  năm 2014

   Số: 08 /HBT

 “V/v khám sàng lọc phát hiện các em bị bệnh tim bẩm sinh để tổ chức cứu chữa”

Kính gửi:
– UBND Quận, Huyện
– UBMTTQVN Quận, Huyện
– Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em NBH Quận, Huyện
Thực hiện chương trình tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 01- 20 tuổi.
Để tạo điều kiện cho gia đình đưa các em đến bệnh viện khám phát hiện bệnh tim bẩm sinh.
Ban Chủ nhiệm chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh đã có chương trình phối hợp ngành y tế thành phố Đà Nẵng, ngành y tế chỉ đạo các Trung tâm y tế Quận Huyện phối hợp các Quận Huyện Hội tổ chức khám và phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Sau khi khám phát hiện bị bệnh tim có kế hoạch tư vấn cho gia đình đưa các em đến bệnh viện phẫu thuật tim để cứu chữa kịp thời.
Triển khai thực hiện: Các Quận Huyện Hội phối hợp với Trung tâm y tế Quận, Huyện lập kế hoạch trình UBND Quận Huyện. Đề nghị UBND Quận Huyện chỉ đạo công tác tuyên truyền về tầm soát bệnh tim bẩm sinh, gia đình có trách nhiệm đưa con em đến khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Các xã, phường tuyên truyền và tổ chức gia đình đưa các em đến khám để phát hiện bệnh tim bẩm sinh.
Sau khi khám phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, lập danh sách gửi về Ban Chủ nhiệm chương trình chữa tim bẩm sinh thành phố Đà Nẵng. Ban Chủ nhiệm làm việc Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức khám và chữa trị cho các em. Khi có giấy mời của Bệnh viện Đà Nẵng, gia đình đưa các em đến khám và chữa trị.
Kinh phí Quận Huyện Hội lập kế hoạch báo cáo UBND, UBMTTQVN Quận Huyện trợ giúp, Thành Hội hỗ trợ.
Với tình cảm và trách nhiệm của chúng ta để các em bất hạnh bị bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa kịp thời. Kính mong các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, gia đình có trách nhiệm đưa các em đến khám.
Nơi nhận:                                                                                                                                     BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
– Như trên                                                                                                                                    CHỮA TIM BẨM SINH CHO TENBH
– UBMTTQVN TP (báo cáo);                                                                                                                       TRƯỞNG BAN
– VP UBND TP (báo cáo);                                                                                                                                  (Đã ký)
– Sở Y tế TP (báo cáo);                                                                                                                               Trần Chí Thành
– Thường trực Hội;
– VP, KT Hội;
– Chương trình tim;
– Lưu VT