Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

383
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG 

Số: 40 /QĐ-HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                              Đà Nẵng, ngày 27 tháng 2  năm 2014
QUYẾT ĐỊNH           
 “V/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng”
CHỦ TỊCH  HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG
– Căn cứ luật doanh nghiệp số 33/2005/L-CTN được Quốc Hội nước cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
– Căn cứ Quyết định số 9021/QĐ-UB ngày 08 tháng 11 năm 2002 của UBND TP. Đà Nẵng về việc thành lập Hội Bảo trợ trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 về việc đổi tên Hội Bảo trợ Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng thành Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng.
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng;
– Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-HBT ngày26/2/2014 về việc thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng theo Quyết định 43/QĐ-HBT ngày 25/2/2013.
– Xét yêu cầu công tác năng lực của cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm Bà Lê Thị Hường nguyên Giám đốc Sở Tài Chính thành phố Đà Nẵng – Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, đại diện chủ sở hữu giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng kể từ ngày 1/3/2014.
Điều 2: Bà Lê Thị Hường Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo luật định và theo Điều lệ của công ty.
Lương của Bà Lê Thị Hường – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng y)/tháng do Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng chi trả kể từ ngày nhận nhiệm vụ.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4 : Bà Lê Thị Hường, Thường trực Thành Hội, HĐTV và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:                                                                                                 TM.HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
– Như điều 4                                                                                                   NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG
– Lưu VT                                                                                                                              CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                (Đã ký)
                                                                                                                                      Nguyễn Bá Thanh