Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức họp triển khai khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em

457
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH               
CHỮA TIM BẨM SINH CHO TRẺ EM NBH

 

            Số:    11 /HBT                                              Đà Nẵng, ngày 24 tháng 2 năm 2016
  “V/v khám sàng lọc phát hiện
  bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em”
                   Kính gửi: Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em NBH Quận, Huyện
          Thực hiện chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh năm 2016.
          Mục tiêu của chương trình: Tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho các em, có kế hoạch hướng dẫn gia đình các em bị bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa kịp thời đem lại cho các em những trái tim khỏe mạnh.
          Đề nghị Quận Huyện Hội phối hợp Trung tâm Y tế, phòng giáo dục, Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh trình UBND Quận Huyện chỉ đạo khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn Quận Huyện.
          + Đối tượng khám: Trẻ em từ 1 đến 20 tuổi
          – Trẻ em ở tuổi học đường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).
          – Trẻ em thuộc diện chương trình tiêm chủng mở rộng.
          + Địa điểm khám:
          – Đối tượng trẻ em học đường, tổ chức khám tại trường các em học.
          – Đối tượng trẻ em thuộc diện tiêm chủng mở rộng, tổ chức khám tại Trạm y tế phường (nơi tiêm chủng mở rộng).
          Căn cứ thực tế: Các Quận Huyện Hội phối hợp Trung tâm Y tế  thống nhất lịch phân công bác sĩ khám: Quận Huyện nào thiếu bác sĩ khám làm văn bản đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ đoàn bác sĩ đến khám (Thành Hội đã làm việc Bệnh viện Đà Nẵng).
          Sau khi khám các Quận Huyện lập danh sách các em bị bệnh tim gởi về Ban Chủ nhiệm để làm việc Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành khám và chữa trị.
          Thời gian hoàn thành kế hoạch khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em phấn đấu cuối tháng 4/2016.
          – Về kinh phí tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Quận Huyện Hội làm kế hoạch trình UBND hỗ trợ và vận động các nhà tài trợ đề đảm bảo kinh phí phục vụ khám tim.
          Với tình cảm và trách nhiệm của chúng ta, kính mong các ngành các cấp quan tâm chỉ đạo để các em không may bị bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa kịp thời.
Nơi nhận:                                                                     BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
– Như trên;                                                                    CHỮA TIM BẨM SINH CHO TENBH
– Thường trực Thành Hội;                                                                 CHỦ NHIỆM
– UBND Quận, Huyện (để chỉ đạo)
– Văn phòng Hội;                                                                                    (Đã ký)
– Kế toán Hội;
– Chương trình chữa tim bẩm sinh;                                             Trần Chí Thành
– Lưu VT.