Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức họp triển khai khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016

466

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                             Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

                              Số:  01/KHHBT                                          Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2016
                                                                 KẾ HOẠCH
                    Tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú,
       tử cung cho phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016
          Thực hiện chương trình mục tiêu khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo trong  năm 2016. Thành Hội xây dựng kế hoạch tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:
          1.Mục tiêu tất cả phụ nữ nghèo được tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh ung thư vú, ung thư tử cung
          + Quận Huyện Hội
          Căn cứ số hộ nghèo của Quận Huyện trong năm 2016. Quận Huyện phối hợp với Trung tâm y tế, Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận, Huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sàng lọc phát hiện ung thư vú và tử cung tại Trung tâm Y tế Quận Huyện
          2. Đối tượng khám là phụ nữ nghèo có thẻ BHYT (mã HN)
          3. Thời gian tổ chức khám
          – Cấp Quận Huyện hoàn thành trước tháng 5/2016.
          – Sau khi tổ chức khám tại Quận Huyện xong, Quận Huyện Hội lập danh sách những người đã khám phát hiện bệnh ung thư vú và tử cung gởi về Thành Hội, Thành Hội giao cho Bệnh viện Phụ nữ khám và điều trị.
          4. Về kinh phí tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo, Quận Huyện Hội xây dựng kế hoạch đề nghị UBND Quận Huyện hỗ trợ.
          Thành Hội hỗ trợ mỗi Quận Huyện 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
          5.Tổ chức khám tại Bệnh viện Phụ nữ
          – Thành Hội giao cho Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng tổ chức khám điều trị bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo.
          – Khi Quận Huyện Hội tổ chức khám phát hiện những người mắc bệnh ung thư vú và tử cung Quận Huyện Hội lập danh sách gởi về Thành Hội, Thành Hội chuyển cho Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng khám và chữa trị.
          – Kinh phí khám chữa bệnh ung thư vú và tử cung cho phụ nữ nghèo tại Bệnh viện Phụ nữ: Bệnh viện thực hiện theo chế độ miễn giảm viện phí cho phụ nữ nghèo sau khi trừ BHYT thanh toán.
          6. Biện pháp thực hiện
                + Quận Huyện Hội
                – Sau khi nhận được kế hoạch của Thành Hội, Quận Huyện Hội có kế hoạch cụ thể  và trình xin ý kiến UBND Quận Huyện tạo điều kiện để Hội tổ chức thực hiện, đặc biệt là đề nghị UBND Quận Huyện hỗ trợ kinh phí.
          – Tổ chức họp BCH Quận Huyện Hội và mời các đồng chí lãnh đạo như: Trung tâm Y tế, Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ngành đoàn thể liên quan cùng dự họp triển khai thực hiện.
          + Bệnh viện Phụ nữ
          – Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo sau khi có danh sách Thành Hội giao cho Bệnh viện và báo cáo kết quả khám về Thành Hội sau 10 ngày của mỗi đợt khám.
          + Thành Hội
                Văn phòng Thành Hội thường xuyên đôn đốc Quận Huyện Hội và Bệnh viện Phụ nữ tổ chức khám; Kế toán Hội cấp và quyết toán kinh phí để Quận Huyện Hội tổ chức khám.
          Trên đây là kế hoạch khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo năm 2016. Đề nghị Quận Huyện Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan có kế hoạch tổ chức khám đạt kết quả cao; Đề nghị Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng có kế hoạch khám chữa trị tại Bệnh viện khi có danh sách gởi đến Bệnh viện.
Nơi  nhận:
TT Thành Hội;
– UBND Quận, Huyện;                      chỉ đạo
– Chủ tịch DD Quận, Huyện Hội;
– Quận, Huyện Hội;
– Bệnh viện Phụ nữ ĐN;    thực hiện
– VP, KT Hội;
– Lưu VT.
TM.HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
       NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
                        PHÓ CHỦ TỊCH
                                (Đã ký)
                       Phan Thị Mười