Kế Hoạch Tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Thành phố Đà Nẵng và Quận, Huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020

326

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                           Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
                        Số: 02 /KHHBT
                                                                                                           Đà Nẵng, ngày  21 tháng 4 năm 2015
 
                                                         KẾ HOẠCH
  Tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh
        Thành phố Đà Nẵng và Quận, Huyện lần thứ  III nhiệm kỳ 2015-2020
          Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Thành phố Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết của  BCH Thành Hội về việc tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Thành phố lập kế hoạch tổ chức Đại hội cấp Thành phố và Quận, Huyện Hội cụ thể như sau:
A.   MỤC ĐÍCH YÊU CẦU, NỘI DUNG ĐẠI HỘI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Mục đích
1.1. Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Thành phố và Quận, Huyện Hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm mục đích đánh giá kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ đến.
          1.2. Tham gia sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình hoạt động của Hội trong giai đoạn mới; bầu BCH Hội từng cấp (Thành phố, Quận Huyện Hội).
          2.Yêu cầu
          2.1. Tuyên truyền sâu rộng về chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội trong các tầng lớp nhân dân thành phố và sự đóng góp của Hội trong hơn 10 năm qua về công tác từ thiện nhân đạo, đồng thời  giúp hội viên hiểu sâu sắc hơn về vai trò nhiệm vụ của Hội, qua đó tổ chức triển khai kịp thời các chương trình mục tiêu của Hội nhằm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo, bệnh nhân nghèo theo quy định của Hội.
          2.2. Ban Chấp hành Thành Hội, Quận, Huyện Hội phải đảm bảo
tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
          2.3. Đại Hội phải đảm bảo tính nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.
    II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
*  Đại hội cấp Thành phố và Quận Huyện Hội đảm bảo các nội dung sau:
1. Đại hội cấp Thành phố Đại hội đại biểu
– Đánh giá kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2010-2015; quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của BCH Thành Hội.
– Báo cáo công tác Ban kiểm tra.
– Báo cáo hoạt động tài chính của Hội.
– Thông qua Điều lệ Hội bổ sung sửa đổi.
– Bầu Ban Chấp hành Thành Hội.
– Bầu Ban Kiểm tra Thành Hội
– Thông qua Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội cấp Quận, Huyện Hội Đại hội Hội viên
– Đánh giá kết quả hoạt động của Quận, Huyện Hội nhiệm kỳ 2010-2015, quyết định phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2015-2020.
– Báo cáo kiểm điểm BCH Quận, Huyện Hội.
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm tra và hoạt động tài chính của Quận, Huyện Hội.
– Báo cáo tổng hợp góp ý bổ sung nội dung báo cáo Đại hội của Thành Hội; Báo cáo bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội.
– Bầu BCH, Ban kiểm tra Quận, Huyện Hội.
– Bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội thành phố.
– Thông qua Nghị quyết Đại hội.
     B. TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ, SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU BCH, BAN KIỂM TRATHÀNH HỘI, QUẬN, HUYỆN HỘI.
 I. BCH, Ban Kiểm tra Thành Hội, Quận, Huyện Hội phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
1. Tiêu chuẩn BCH, Ban Kiểm tra Thành Hội, Quận, Huyện Hội
– Phẩm chất đạo đức tốt.
– Có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm công tác Hội.
– Có điều kiện và sức khỏe để hoạt động Hội.
2. Dự kiến số lượng và cơ cấu BCH, Ban Kiểm tra của Thành Hội, Quận, Huyện Hội
          2.1. Dự kiến số lượng BCH, Ban Kiểm tra Thành Hội
           * BCH Thành Hội dự kiến 23 đến 25 Ủy viên. Trong đó: Ban Thường vụ 7 đồng chí (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường vụ).
* Từ 23-25 Ủy viên BCH Thành Hội được cơ cấu như sau:
   + Thành Hội 5-6 Ủy viên.
   + Các đơn vị trực thuộc 5 Ủy viên (HĐTV Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư, Bệnh viện Ung thư, Bệnh viện Phụ nữ, Trại Chăn Nuôi, Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng).
   + Mời các ngành đoàn thể liên quan 6-7  Ủy viên (Sở Y tế, Sở Lao động Thương Binh xã hội, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội).
  + Quận, Huyện Hội 7 Ủy viên.
  * Ban Kiểm tra Thành Hội 5 Ủy viên.
2.2. Dự kiến số lượng BCH, Ban Kiểm tra Quận Huyện Hội
   – Ban Chấp Hành Quận, Huyên Hội từ 5 đến 7 ủy viên. Trong đó:
  + Dự kiến Ban Thường vụ 3 Ủy viên (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ).
  + Các ngành đoàn thể liên quan từ 3 đến 4 Ủy viên (Y tế, Lao động thương binh xã hội, Phụ nữ, Thanh niên …)
   – Ban Kiểm tra Quận Huyện Hội 3 Ủy viên.
C. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI THÀNH PHỐ; QUẬN, HUYỆN HỘI
I. Thành phần và số lượng Đại biểu dự Đại hội cấp Thành phố; Quận Huyện Hội
1. Đại biểu dự Đại hội cấp Thành phố
          – Đại hội cấp Thành phố là Đại hội đại biểu.
          – Dự kiến số lượng đại biểu dự Đại hội: 110 đến 120 Đại biểu
          Trong đó:
              + Đại biểu chính thức: 100 Đại biểu (cả đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu và đại biểu chỉ định thêm không quá 10%).
              + Đại biểu mời: 20 Đại biểu
– Căn cứ số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội, Thành Hội có quyết định phân bổ đại biểu để Quận, Huyện Hội bầu dự Đại hội cấp thành phố.
2. Đại biểu dự Đại hội Quận, Huyện Hội gồm Đại biểu chính thức và Đại biểu mời
          – Đại biểu chính thức dự Đại hội phải là Hội viên của Hội.
          – Đại biểu mời dự Đại hội tùy theo điều kiện của Quận, Huyện Hội nhưng không quá 1/3 số đại biểu chính thức.
          – Đại biểu dự Đại hội cấp Quận, Huyện Hội do Quận, Huyện Hội.
II. Tiêu chuẩn Đại biểu dự Đại hội cấp Thành phố và Quận, Huyện Hội
Đại biểu dự Đại hội cấp Thành phố và Quận, Huyện Hội phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
1.     Phẩm chất đạo đức tốt.
2.     Có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm
3.     Có khả năng đóng góp cho thành công của Đại hội.
D. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ, THỜI GIAN ĐẠI HỘI, BÁO CÁO KẾT QUẢ SAU ĐẠI HỘI
I. Các bước chuẩn bị
1. Cấp Thành phố
  Bước 1:
– Trước ngày 10 tháng 4 năm 2015, họp Ban Thường vụ thông qua kế hoạch Đại hội cấp Thành phố và Quận, Huyện Hội. Cùng thời gian này họp Chủ tịch Quận, Huyện Hội để triển khai kế hoạch Đại hội cấp thành phố và Quận, Huyện
          – Trong tháng 5 năm 2015, Thường trực Thành Hội làm văn bản báo cáo Thành ủy, UBND  thành phố và Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng để xin ý kiến tiến hành Đại hội. Làm văn bản dự trù kinh phí Đại hội để trình UBND thành phố hỗ trợ.
– Trong tháng 6 năm 2015, Thường vụ Thành Hội hoàn chỉnh các nội dung Đại hội gồm:
+  Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đến.
+ Dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội.
+ Dự kiến nhân sự BCH Thành Hội, Ban kiểm tra Thành Hội.
+ Phân bổ Đại biểu dự Đại hội thành phố.
Bước 2:
– Đầu tháng 7 năm 2015, Thường vụ Thành Hội hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho Đại hội thành phố và họp BCH để thông qua các nội dung Đại hội.
 – Các nội dung thông qua BCH gồm:
          + Báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ đến; Báo cáo kiểm điểm BCH.
+ Bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội.
+ Mời đồng chí lãnh đạo Thành phố tham gia Chủ tịch Danh dự Thành Hội.
+ Hiệp thương nhân sự BCH Thành Hội, Ban kiểm tra Thành Hội (nhiệm kỳ 2015-2020).
– Trước Đại hội Ban Thường vụ chuẩn bị các nội dung Đại hội trình BCH Thành Hội để thống nhất lần cuối về các nội dung chuẩn bị Đại hội.
2. Cấp Quận, Huyện Hội
Bước 1: Triển khai trong tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2015
– Sau khi nhận được kế hoạch của Thành Hội, Quận, Huyện Hội có kế hoạch cụ thể, họp BCH thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội.
– Quận, Huyện Hội chuẩn bị nội dung: Báo cáo nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ đến; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành.
– Chuẩn bị nhân sự BCH Quận, Huyện Hội.
– Mời đồng chí lãnh đạo Quận, Huyện tham gia Chủ tịch Danh dự Quận, Huyện Hội.
– Làm văn bản báo cáo Quận ủy, UBND Quận, Huyện và Chủ tịch Danh dự Hội, để Quận ủy, UBND Quận, Huyện, Chủ tịch Danh dự Hội chỉ đạo Đại hội tổ chức và xin hỗ trợ kinh phí Đại hội.
Bước chuẩn bị này hết sức quan trọng nên phải hoàn thành trước khi Đại hội một tháng.
Bước 2:  Triển khai trong tháng 6/2015
Sau khi hoàn thành nội dung và nhân sự, Quận Huyện Hội dự kiến thời gian Đại hội, đăng ký Thành Hội để duyệt nội dung, nhân sự và thời gian Đại hội của từng Quận Huyện Hội.
Bước 3:
Sau Đại hội 5 ngày, Quận Huyện Hội có trách nhiệm báo cáo kết quả về Thành Hội để Thành Hội ra Quyết định công nhận BCH.
II. THỜI GIAN ĐẠI HỘI
  1. Đại hội cấp thành phố dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm 2015 Đại hội sẽ tiến hành 01 ngày, trong đó:
 – Đại hội trù bị 1 buổi.
– Đại hội chính thức 1buổi.
2. Đại hội cấp Quận, Huyện sẽ tiến hành trong tháng 7 năm 2015 (chậm nhất là cuối tháng 7). Thời gian Đại hội 1 ngày:
 – Đại hội trù bị 1 buổi
– Đại hội chính thức 1 buổi
III. BÁO CÁO KẾT QUẢ SAU ĐẠI HỘI
1.     Đối với Thành Hội
Sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành Hội có trách nhiệm báo cáo kết quả lên UBND thành phố và Sở Nội vụ để Sở Nội vụ trình UBND thành phố phê duyệt Điều lệ Hội sửa đổi.
 * Nội dung báo cáo:
– Điều lệ sửa đổi bổ sung và Biên bản thông qua Điều lệ Hội.
– Biên Bản bầu BCH, Ban kiểm tra (có danh sách kèm theo), lý lịch của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.
– Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ mới.
– Nghị Quyết Đại hội.
            2.     Đối với Quận, Huyện Hội
   Sau Đại hội, Quận, Huyện Hội có trách nhiệm báo cáo kết quả về Thành Hội để chuẩn y BCH.
* Nội dung báo cáo:
–         Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội.
–         Biên bản Đại hội.
–         Bản tổng hợp tham gia góp ý báo cáo của Thành Hội.
–         Báo cáo tổng hợp tham gia góp ý bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội.
–    Báo cáo danh sách BCH, danh sách đoàn Đại biểu dự Đại hội thành phố.
E. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI QUẬN, HUYỆN
I. Phân công chuẩn bị cho Đại hội cấp thành phố
Để chuẩn bị cho Đại hội cấp thành phố, Thường trực Thành Hội phân công các đồng chí trong Thường trực Thành Hội, một số đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Thành Hội như sau:
 1. Đồng chí Trần Chí Thành – Phó Chủ tịch Hội – Trưởng Ban tổ chức Đại hội, phụ trách tài chính Đại hội.
2. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Lan – Phó Chủ tịch Hội – Phụ trách nội dung Đại hội.
3. Đồng chí Phan Thị Mười – Phó Chủ tịch Hội – Phụ trách nhân sự, tham gia nội dung Đại hội.
4. Đồng chí Trịnh Lương Trân – Phó Chủ tịch: Phụ trách công tác tuyên truyền Đại hội.
Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội.
II. PHÂN CÔNG THEO DÕI CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI QUẬN, HUYỆN HỘI
Để chỉ đạo Đại hội Quận, Huyện đạt kết quả, đảm bảo yêu cầu và thời gian quy định, Thành Hội phân công các đồng chí trong Thường trực và một số đồng chí trong Ban Thường vụ BCH theo dõi chỉ đạo Đại hội Quận, Huyện như sau:
1. Đồng chí Trần Chí Thành – Phó Chủ tịch Hội phụ trách Quận Hội Hải Châu, Quận Hội Ngũ Hành Sơn.
2. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Lan – Phó Chủ tịch Hội phụ trách Huyện Hội Hòa Vang, Quận Hội Cẩm Lệ.
3. Đồng chí Phan Thị Mười – Phó Chủ tịch Hội, phụ trách Quận Hội Thanh Khê, Quận Hội Liên Chiểu.
4. Đồng chí Pham Đình Hào – UV Ban Thường vụ – Trưởng Ban kiểm tra Thành Hội, phụ trách Quận Hội Sơn Trà.
5. Các đồng chí Ủy viên BCH Thành Hội trực tiếp làm Chủ tịch Quận, Huyện Hội chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức Đại hội cấp mình.
Việc tổ chức Đại hội cấp thành phố và Quận, Huyện Hội, nhiệm kỳ III 2015-2020 là một trong những công tác trọng tâm của Hội trong năm 2015, Ban Thường vụ Thành Hội kính đề nghị các đồng chí trong BCH Thành Hội, Quận Huyện Hội tập trung triển khai thực hiện để Đại hội đem lại thành công tốt đẹp.
Nơi  nhận                                                                                                                                        T M.BAN THƯỜNG VỤ                            
– BCH Thành Hội;                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
– Chủ tịch Danh dự Quận,Huyện Hội (chỉ đạo)                                                                                                 (Đã ký)  
–  Các Quận, Huyện Hội.                                                                                                                           Trần Chí Thành
– Tổ chức, VP, Kế toán Hội  (thực hiện)
– Lưu VT.