Kết quả Khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2014

501

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH  

CHỮA TIM BẨM SINH  CHO TRẺ NBH                                                            Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2014

   Số: 34 /HBT

 KẾT QUẢ KHÁM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN BỆNH TIM BẨM SINH CHO TRẺ EM NĂM 2014

Thực hiện Công văn số 08/HBT ngày 10 tháng 2 năm 2014 của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng về việc khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi ở thành phố Đà Nẵng.
Các Quận, Huyện Hội đã có văn bản và kế hoạch triển khai trình UBND quận, huyện. UBND các quận, huyện có văn bản chỉ đạo các phòng ban. Chủ tịch các phường chỉ đạo về tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi.
Được sự quan tâm của UBND quận, huyện và chỉ đạo các đồng chí Chủ tịch danh dự các Quận, Huyện Hội phối hợp Trung tâm y tế, phòng Lao động TBXH, Hội Liên hiệp phụ nữ đã tổ chức 48 điểm khám.
+ Tổng số trẻ em đến khám: 9.450 em
+ Phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh: 159 em
Cụ thể như sau:
Quận, Huyện Hội
Số điểm
khám
Số đến
khám
Phát hiện
bị bệnh tim
bẩm sinh
Quận Hội Hải Châu
13 điểm
1.369 em
30 em
Quận Hội Thanh Khê
01 điểm
1.000 em
21 em
Quận Hội Sơn Trà
08 điểm
1.200 em
  16 em
Quận Hội
Ngũ Hành Sơn
04 điểm
1.201 em
  23 em
Quận Hội Liên Chiểu
06 điểm
2.739em
 30 em
Quận Hội Cẩm Lệ
06 điểm
932 em
08 em
Huyện Hòa Vang
11 điểm
1.009 em
31 em
Ban chủ nhiệm chương trình tổ chức khám cho các em đã phát hiện bệnh tim bẩm sinh, đến Bệnh viện Đà Nẵng khám có 128 em, 22 em chỉ định phẫu thuật, số tiền 902.000.000 đồng (Chín trăm lẻ hai triệu đồng y). Ban chủ nhiệm chương trình lập hồ sơ bảo lãnh tài trợ kinh phí phẫu thuật sau khi trừ BHYT thanh toán, các em nhập viện phẫu thuật, ưu tiên cho các em đã đi học tổ chức phẫu thuật sớm để các em có thời gian hồi phục sức khỏe vào năm học mới. Số còn lại tiếp tục mời các em đến Bệnh viện Đà Nẵng khám để chữa trị.
Kết quả thực hiện được: Các Quận, Huyện Hội tập trung triển khai kế hoạch khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, tranh thủ chỉ đạo của UBND quận, huyện chỉ đạo các đồng chí Chủ tịch danh dự Quận, Huyện Hội, sự phối hợp chặt chẽ của các Quận, Huyện Hội với Trung tâm y tế, phòng Lao động, Hội Liên hiệp nữ và UBND các phường thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với trẻ em bất hạnh bị bệnh tim bẩm sinh.
Đề nghị các Quận, Huyện Hội đã tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện, nhất là công tác tuyên truyền để cho cha mẹ và người nuôi dưỡng nhận thức đầy đủ hơn để đưa con em đến khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh, sự phối hợp các phòng ban và chính quyền địa phương trong phối hợp tổ chức thực hiện. Ngoài Quận, Huyện Hội tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh, các Quận Hội phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế lấy thông tin khám thường xuyên, khám sức khỏe học đường, khám nghĩa vụ quân sự, qua khám phát hiện các em bị bệnh tim bẩm sinh. Trung tâm y tế lập danh sách gởi về Ban chỉ đạo chương trình để tổ chức khám và chữa trị cho các em có như vậy chúng ta mới thực hiện được mục tiêu: tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho các em góp phần chương trình xóa nghèo bền vững của thành phố Đà Nẵng.
   Nơi nhận:                                                                                             BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
– Chủ tịch Hội;                                                                                          CHỮA TIM BẨM SINH CHO TENBH
– VP UBND TP (báo cáo);                                                                                         TRƯỞNG BAN
– Sở Y tế TP (báo cáo);                                                                                                  (Đã ký)
– UNND Quận Huyện                                                                                               Trần Chí Thành
– Thường trực Hội;
– Ban Kiểm tra;
– Chủ tịch DD Quận Huyện;
– Các Quận Huyện Hội;
– VP, KT Hội;
– Chương trình tim;
– Lưu VT