Quyết định phê duyệt điều lệ Hội

991
    ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số:  8600 /QĐ-UBND

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Đà Nẵng, ngày  14 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều lệ

Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 16/TTr-HBT ngày 15/11/2016 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3142/TTr-SNV ngày 28/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã được Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông qua ngày 27/10/2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4084/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND quận Hải Châu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                          

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Đức Thơ