HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

Chương trình hỗ trợ giúp phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh là một trong các chương trình mục tiêu của Hội, 10...

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Sau khi thành lập Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, Thành...

1. Triển khai tổ chức thực hiện chương trình Sau khi UBND thành phố phê duyệt  chương  trình - Thành  Hội  lập Ban chỉ đạo...

Qua thực hiện Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh, Ban chỉ đạo rút ra một số kinh nghiệm...

Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh mang tính nhân đạo nhân văn sâu sắc đã tạo điều kiện...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc